Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle handler med Standard Systemer ApS. Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

1. Tilbud samt ordrebekræftelse
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindene for Standard Systemer ApS, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Standard Systemer ApS, som ikke angiver en nærmere acceptfrist bortfalder såfremt en overensstemmende accept fra køber ikke er Standard Systemer ApS i hænde inden 1 måned fra tilbuddets dato. Såfremt Standard Systemer ApS ordrebekræftelse afviger fra den af køber afgivne ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, skal køber inden 7 dage meddele Standard Systemer ApS, at dette accepteres for at ordren kan effektueres.

2. Annullering og udskydelse af ordrer
Annullering og udskydelse af ordrer, fra købers side, sker kun ved forudgående skriftlig aftale med Standard Systemer ApS. Standard Systemer ApS forbeholder sig retten til debitering af omkostninger ved en sådan annullering eller udskydelse.

3. Priser & Specifikationer
Standard Systemer ApS forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, Dette gælder dog ikke for allerede bekræftede ordrer. Med mindre andet angives er alle priser i danske kroner eksklusive moms. Alle specifikationer, mål, vægt mv., på varer i kataloger, brochurer, produktblade eller andet salgsmateriale, er kun bindene i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser hertil. Standard Systemer ApS tager forbehold for trykfejl.

4. Betaling
Betaling skal ske senest den på fakturaen angivne fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes en forhalingsrente på 18 % p.a., regnet fra den på fkturaen angivne forfaldsdato.

4.1 Miljøgebyr
Standard Systemer ApS pålægger alle fakturaer et miljøgebyr med mindre andet er skriftligt aftalt. Gebyret
dækker pålagte afgifter og omkostninger til oliepristillæg, partikelfilter, miljøcertificering, Elreturordning
etc. Ordrer på mindre end 1.000,- ex. moms er undtaget.

5. Levering
Medmindre andet er aftalt, sker levering til den på ordrebekræftelsen aftalte adresse. Standard Systemer ApS forbeholder sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt.

5.1 Leveringsomkostninger
Køber afholder alle udgifter til levering, med mindre andet er aftalt.

5.2 Leveringstid og Forsinkelser
Den opgivne leveringsuge er regnet fra modtagelsen, af de fulde og endelige informationer omkring handlen, fra køber. Angivelsen af leveringsugen er skønsmæssig og uden forbindende. Leverer Standard Systemer ApS ikke inden for den fastsatte leveringsuge, eller inden for en, med hjemmel i punkt 5.4, fastsat leveringsuge, giver dette ikke køber ret til at hæve købet. Standard Systemer ApS ifalder intet erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab ved for sen levering.

5.3 Risikoens Overgang
Standard Systemer ApS har forsikret egen fragt og risikoen for varerne ved transport med Standard Systemer ApS fragtbiler overgår derfor ved købers modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet for leveringen. Ved købers afhentning af varerne på Standard Systemer ApS lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, overgår risikoen for varerne ved modtagelse af varerne på Standard Systemer ApS lager.

5.4 Force Majeure
Standard Systemer ApS leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, is- vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre sælgers dipositionsfrihed. I det omfang og så længe sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencerer m.v. Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

6. Mangler og Reklamation
Standard Systemer ApS har ret og pligt til inden for en 24-måneders periode, fra en vares levering, at rette fejl og mangler på den pågældende vare. Dette gælder ikke forbrugsvarer. Der kan på enkelte produkter være garantier ud over reklamationsretten. Standard Systemer ApS forbeholder sig retten til ombytning ved konstaterede fejl eller mangler på en vare. Køber har undersøgelsespligt, og skal uden ophold give Standard Systemer ApS meddelelse om en eventuel fejl eller mangel ved varen. Sker dette ikke straks mister køber retten til afhjælpning eller ombytning af varen. Standard Systemer ApS er ikke erstatningsansvarlig overfor driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Standard Systemer ApS hæfter ikke for fejl eller mangler på varer som er en følge af naturligt slid, overlast, usædvanligt brug, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening, ændringer foretaget uden Standard Systemer ApS skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Standard Systemer ApS egne folk.

7. Produktansvar
Standard Systemer ApS henviser til den gældende lovgivning og praksis herom.
Bliver Standard Systemer ApS pålagt produktansvar af tredjemand er køber forpligtiget til at holde Standard Systemer ApS skadesløs i samme omfang som Standard Systemer ApS ansvar er begrænset i forhold til ovenstående bestemmelser. Fremsætter tredjemand krav mod en af parterne i henhold til produktansvar er denne part forpligtiget til uden ophold at oplyse den anden part om dette.

8. Returnering af varer
Ved forudgående aftale kan lagervarer returneres, hvis disse er i originalemballage samt fejlfri. Køber dækker alle omkostninger og bærer risikoen i forbindelse med returnering af varer. Standard Systemer ApS forbeholder sig retten til at debitere et gebyr for returnering af varer. Standard Systemer ApS tager ikke specielfremstillede eller specielfremskaffede varer retur.

9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt.

10. Lovvalg og Værneting
Aftalen samt eventuelle bilag er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af aftaleforholdet, behandles ved Standard Systemer ApS ́ værneting i første instans.